Verkkokaupan tietosuojaseloste

NÄTAPOTEKETS INTEGRITETSPOLICY

Integritetspolicy för Medi apotekets nätapotek

 

Gäller från och med 8.5.2023

 

 

 1. Allmän information om registret

 

Registrets namn är Medi apotekets kundregister (härefter "nätapotekets kundregister")

 

APOTEKET MEDI

 

Apotekare:    Mervi Björn

Fo-nummer: 2015245-8

adress:          Skolgatan 4

                       68600 Jakobstad

Tfn:                 06-781 0770

e-mail:           info@mediapteekki.fi

 

 1. Kontakt

 

Dataskyddsombud: Farmaceut Linda Aspfors

 

 1. Personuppgiftsbehandlingens syfte och rättsliga grund

 

Syftet med behandlingen av personuppgifterna i registret är att apoteket ska kunna tillhandahålla webbtjänsten för kunden. Behandlingen av personuppgifterna grundar sig dels på den allmänna dataskyddslagstiftningen och dels på speciallagstiftning som gäller apoteksverksamhet.

Uppgifterna behandlas utgående från kundrelationen mellan kunden och apoteket, avtal, webbplatsens användning, särskilt samtycke från kunden eller lagstadgade förpliktelser.

 

Personuppgifterna används till att:

 

 • upprätthålla kundrelationen
 • leverera, hantera och arkivera beställningar
 • utveckla apotekets verksamhet, kundservice och tjänster
 • förbättra kundupplevelsen
 • göra analys och föra statistik
 • förhindra missbruk.

 

 1. Sammandrag av informationen i Registret

 

Webbutikens kundregister innehåller följande information:

 

 • Förnamn och Efternamn
 • Födelsedatum
 • Personbeteckning
 • Adressuppgifter
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Historik om dina beställningar bl.a.
  • produktuppgifter (i fråga om receptläkemedel som beställts i nätapoteket behandlas bara uppgifter som identifierar produkten, såsom produktens namn, styrka, förpackningsstorlek, produktnummer och kundens betalningsandel, medan andra uppgifter som rör receptet, till exempel grunderna för FPA-ersättning, användningsändamål, uppgifetr om föreskrivaren och doseringsanvisning behandlas endast i apotekets receptbehandlingsprogram och förmedlas inte till nätapoteksplattformen
  • beställningsstatus
  • skickade e-postmeddelanden
  • betalningarnas referensuppgifter 
  • valda leveranssätt och leveransställen
  • IP-adressen
  • identifikations-, kontakt- och betalningsuppgifter (obligatoriska när du köper i ett nätapotek)
 • Din önskelista över produkter
 • Uppgifter om när ditt kundkonto skapats, när du senast loggat in på det och om ditt kundkonto låsts
 • Webbutikens användnings- och blädderuppgifter samt terminalens identifikationsuppgifter

 

 1. Förvaringstiden för personuppgifterna i personregistret

 

Personuppgifterna sparas bara så länge det behövs för de syften som nämns i denna policy. Vissa uppgifter har längre förvaringstid på grund av lagstadgade skyldigheter, bland annat gällande bokföring, läkemedelsförsäljning och konsumenthandel.

 

Bokföringslagen kräver längre förvaring av uppgifter oberoende om de innehåller personuppgifter eller inte. Läkemedelslagen och Fimeas föreskrifter förutsätter längre förvaring av uppgifter som rör försäljning och expedition av läkemedel. Till exempel sparas den årliga listan över läkemedelsordinationer (receptdagboken) i fem (5) års tid. Uppgifter om inloggning eller autentisering via Suomi.fi-tjänsten sparas i fem (5) år. Ansvar i konsumenthandeln (exempelvis garanti) kan kräva längre förvaringstid än normalt.

Apoteket sparar alla kund- och köpuppgifter högst 12 månader efter köphändelsen, om apoteket inte har en lagstadgad orsak att spara dem en längre tid. Beställningens receptmedicinsrader sparas i webbutiken en (1) vecka efter att beställningen slutförts.

 

På kundens begäran kan en personuppgift som gäller kunden raderas eller anonymiseras i systemet om inte lagen kräver längre förvaring av uppgifterna.

 

 

 1. Vem behandlar personuppgifterna

 

På apoteket har endast den personal tillgång till uppgifterna som behöver dem för att sköta sitt arbete. Personalen ser bara de personuppgifter som är nödvändiga för att sköta arbetet. Vår personal är utbildad i att behandla personuppgifter på ett säkert sätt. Behandlingen av uppgifterna övervakas.

 

Apoteket använder utvalda underleverantörer till att sköta uppgifterna i enlighet med integritetspolicyn. Apoteket har slutit avtal med underleverantörerna om att dessa behandlar personuppgifter för apotekets räkning. Sådana avtal som behandling av personuppgifter har slutits bland annat med datatekninkleverantörer, betalningstjänstleverantörer, transportföretag, samt identifieringstjänster. Till underleverantörerna överlåts endast de nödvändiga uppgifetrna, exempelvis för hemtransport namn, adress och andra kontaktuppgifter men inte leveransens innehåll. 

Vår webbutiksplattform levereras av Crasman Oy, som också behandlar webbutikens personregister. Betalningstjänsterna tillhandahålls av Paytrail, som även är personuppgiftsansvarig. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata producerar Suomi.fi-identifieringstjänsten och är också personuppgiftsansvarig.

 

 

 1. Stadgeenliga informationskällor

 

Den främsta källan till information är kunden själv.

Därtill får vi i samband med receptmedicinsköp information av våra samarbetspartner, bland annat FPA (från förfrågningstjänsten om direktersättningsuppgifter information om läkemedelsersättningar och betalningsförbindelser för utkomststöd samt från Receptcentret information om e-recept) och av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (Suomi.fi-identifieringsinformation gällande stark autentisering samt fullmaktsuppgifter).

I enlighet med läkemedelslagen kontrolleras i Apotekareförbundets apoteksavtalssystem att de som köper receptmediciner som huvudsakligen påverkar centrala nervsystemet har ett giltigt apoteksavtal.

Tillhandahållaren av betalningstjänsterna informerar webbutiken om huruvida en betalningstransaktion lyckades eller inte.

 

 1. Stadgeenligt överlåtande av information

 

Webbutikskundens uppgifter överlåts bland annat till följande tredje parter, med vilka man bland annat med skriftliga avtal försäkrat sig om att dataskyddet fungerar:

Uppgifter som överlåts

Parter

Uppgifter om expeditionen, priser och ersättningar gällande expedierade receptmediciner

Apotekets kundregister

Apotekets receptregister (receptdagboken)

Uppgifter om expeditionen, priser och ersättningar gällande receptmediciner som betalats med utkomststödets betalningsförbindelse

FPA (om FPA är betalare)

Socialbyrån (om socialbyrån är betalare)

Uppgifter om expeditionen, priser och ersättningar gällande receptmediciner som betalats med betalningsförbindelse från kundens försäkringsbolag

Det betalande försäkringsbolaget

Uppgifter om expeditionen, priser och ersättningar gällande receptmediciner som betalats av kundens arbetsplatskassa

Den betalande arbetsplatskassan

Med kundens samtycke:

E-postadressen

E-postmarknadsföringspartner

För leverans av nätapoteksköp namn, adress, telefonnummer och e-postadress

Logistikpartnern (om leveranssättet inte är hämtning på apoteket)

I samband med nätapoteksköp betalningsuppgifter och faktureringsuppgifter

Betalningsförmedlaren

Pseudonymiserad information om webbutiksanvändaren bl.a. om användningen av webbplatsen

Analys- och statistikpartnern

 

 

 1. Överföring av uppgifter utanför EU eller EES

 

Apoteket försäkrar sig om att integritetsskyddet upprätthålls av samarbetspartnerna genom skriftliga avtal i enlighet med dataskyddsförordningen. 

 

 1. Principerna för skydd av registret

 

Personuppgifterna är skyddade mot obehörigt intrång och mot oavsiktlig eller avsiktlig förstöring, ändring, överlåtelse eller överföring eller annan olaglig behandling. Föråldrade eller onödiga uppgifter raderas enligt apotekets dataskyddsanvisningar/regler.

 

Kundregistrets uppgifter är skyddade med tekniska, informationstekniska och administrativa metoder. Sådana metoder är bland annat passerkontroll, säkerhetssystem, säkra förbindelser, brandväggar samt riskbedömning och riskhantering. Dessutom är kundregistrets uppgifter skyddade med användarspecifika lösenord och användarnamn, som beviljas övervakat.

 

Avtalsparterna är noggrant utvalda och avtal om behandlingen av personuppgifter (DPA) har ingåtts med dem.

 

 

 1. Den registrerades rättigheter

 

Som kund har du rätt att:

 

 • få tillgång till dina personuppgifter, inklusive rätten att få en kopia av uppgifterna
 • be om korrigering eller radering av dina personuppgifter
 • återkalla ditt samtycke delvis eller helt
 • under vissa förutsättningar be om begränsning av behandlingen eller motsätta dig behandlingen av personuppgifterna.
 • Därtill, om behandlingen grundar sig på särskilt samtycke, har du rätt att återkalla ditt samtycke när som helst. Observera att det här inte påverkar lagenligheten i uppgiftsbehandlingen innan du återkallade ditt samtycke.

 

Du kan begära att få utnyttja dina rättigheter genom att kontakta personerna som nämns i punkt 1 och 2. Begäran ska vara tillräckligt personifierad så att vår kundservice kan säkerställa din identitet. Vi meddelar dig om vi inte kan gå med på din begäran till någon del, exempelvis radera uppgifter som vi har en lagstadgad skyldighet eller rättighet att spara (till exempel receptuppgifter).

 

Om du anser att behandlingen har brister eller är lagstridig har du rätt att anföra klagomål hos tillsynsmyndigheten (Dataombudsmannens byrå, Fågelviksgränden 4, PB 800, 00531 Helsingfors eller tietosuoja@om.fi.)

 

 

 1. Kakor

 

Vi använder kakor (cookies) för att möjliggöra egenskaper i webbutiken, analysera användningen av tjänsten, erbjuda egenskaper i sociala medier och rikta reklam. Läs mer om apotekets kakpolicy här

 

 1. Ändring av integritetspolicyn

 

Med tanke på utvecklingen av våra tjänster och ändringar i lagstiftningen förbehåller vi oss rätten att göra ändringar i integritetspolicyn. Vi meddelar de registrerade om betydande ändringar i integritetspolicyn i samband med att villkoren uppdateras.